Høring om lukning af Gørslev Børnehus

Høring om lukning af Gørslev Børnehus

Det er nu en kendsgerning, at Børneudvalget har valgt at følge forvaltningens indstilling omkring Gørslev Børnehus. Børneudvalget sender derfor et forslaget om lukning af Børnehuset til høring. Se usnit fra Køge Kommune hjemmeside her:

“Børneudvalget besluttede den 7. februar 2018 at sende i høring, at Gørslev Børnehus lukkes pr. 31. marts 2018 eller snarest derefter, at børnene får tilbudt plads i andre dagtilbud, samt at personalet tilbydes andet arbejde i det omfang, børnenormeringen tilsiger det.

Baggrunden for beslutningen kan læses i referatet fra Børneudvalgets møde d. 7. februar på Køge Kommunes hjemmeside.

Høringssvar indsendes senest d. 14. marts 2018 til buf@koege.dk.

Forslaget om lukning og de indkomne høringssvar behandles på Børneudvalgets møde d. 4. april og besluttes endeligt på Byrådets møde d. 24. april 2018.”

På bagkant af denne beslutning er Landsbyforeningen blevet lovet en invitation til et møde med medlemmer af Børneudvalget og Børnehusets bestyrelse. Mødet forventes afholdt d. 15/2-2018.

Landsbyforeningen fremsender naturligvis et høringssvar og vil gerne opfordre andre til at gøre det samme.

————

Hermed fremsendes Landsbyforeningen Gørslev og Omegns svar på høring om lukning af Gørslev Børnehus.

Indledningsvis skal landsbyforeningens lokalråd udtrykke sin helhjertede og fulde tilslutning til den i 2016 af byrådet vedtagne vision for kommunens landdistrikter:

”Vi ønsker at skabe rammerne for et godt liv i landsbyerne gennem mangfoldighed, opfindsomhed og nytænkning. Vi vil skabe de bedste rammer for at bo, leve og drive erhverv i landdistrikterne efter lokalplaner og planlovens regler. Vi støtter op om at skabe udvikling i det enkelte lokalsamfund til gavn for hele kommunen.” (Køge Kommune: Landdistriktspolitik 2016)

Desværre forekommer det lokalrådet, at der er en vis ubalance mellem denne af byrådet udtrykte vision og den praksis, som vi har oplevet fra kommunens børneforvaltning og ledelse af Område Vest vedr. Gørslev Børnehus og dets fremtid.

Af notatet, der er vedlagt indstillingen om lukning af Børnehuset i Gørslev, fremgår det, at man har gennemført en række tiltag for at tiltrække børn, bl.a. at

  1.  man har lavet opslag på tanken i Slimminge
  2. haft møder med lokalrådet om synlighed
  3. ledelsen i børnehuset var med i processen om den nye hjemmeside goerselv-omegn.dk
  4. man fik en fane, som linker direkte til dagtilbuddets hjemmeside

Der er ingen tvivl om, at disse tiltag er ment som udsagn, der skal støtte, at man fra forvaltningens og ledelsens side har gjort, hvad man kunne for at promovere og sikre Børnehusets eksistens. Men at det trods disse forskellige tiltag ikke er lykkedes at tiltrække børn nok.

I lokalrådet finder vi disse udsagn dybt problematiske og grænsende til det uredelige.

Fakta er:
Ad 1. Tanken i Slimminge afviste opslag fra lokalsamfundet for flere års siden. Der har derfor ikke været opslag på tanken i årevis.

Ad 2. Børnehuset har i årevis ikke haft særskilte møder med lokalrådet. I det mindste husker ingen i lokalrådet at have deltaget i et sådant møde.

Ad 3 og 4. Det er muligt, at den person, der opbyggede landsbyforeningens første hjemmeside for ca. 5 år siden og som var forælder i børnehuset, har talt med børnehuset om at lave et link til dagtilbuddets hjemmeside. Afgørende er dog, at den tidligere hjemmeside relativt hurtigt blev statisk og lidet benyttet. Den blev for et par år siden lukket grundet vanskelige hackerangreb. Derudover har børnehuset på lokalrådets orienteringsmøde for alle de lokale foreninger om den nykonstruerede hjemmeside i efteråret 2017 sagt ja til at få et link. Det kan ses på https://goerslev-omegn.dk/forenin-ger-fritid/. Det er åbenbart dette ja, der tankevækkende nok i notatet beskrives som ”ledelsen i børnehuset var med i processen om den nye hjemmeside goerselv-omegn.dk”.

Fakta er altså, at der fra ledelses- og forvaltningsside er blevet gjort forbavsende lidt for at promovere, profilere og udvikle Børnehuset. Det eneste reelle tiltag var, at den oprindelige leder af børnehuset lagde ugentlige opslag ud på landsbyforeningens facebookside, men hun er der jo ikke mere.

Fakta er også, at forskellige rygter om Børnehuset og dets fremtid gennem længere tid har bredt sig lokalt i en sådan grad, at forældre er blevet bibragt fornemmelsen af en usikker fremtid for børnehu-set. Rygterne siges bl.a. at stamme fra samtaler med kommunen under søgning af børnehave- eller vuggestueplads.

Fakta er slutlig, at forældre, der er bibragt usikkerhed overfor børnehusets fremtid, naturligvis har valgt andre institutioner end Gørslev Børnehus.

Nedenstående forslag tager udgangspunkt i kommunens vision for landdistrikterne samt i forventningerne til kommunens og områdets udvikling inden for de næste år på kort og længere sigt.

I disse forudsætninger indgår følgende:

A. Antallet af nye arbejdspladser i kommunen vil inden for den nærmeste fremtid vokse kraftigt. Alene Regionshospitalet og Trafikcentret vil indeholde tusinder af nye arbejdspladser.

B. Det må forventes, at en vis del af disse mange nye ansatte ønsker at bosætte sig i landdistrikternes åbne rekreative landområder med frisk luft og nærhed til skov. Blot en lille del af disse vil medføre en rimelig vækst af unge i Vollerslev-Gørslev-Slimminge området.

C. Vollerslev-Gørslev-Slimmingeområdet har en attraktiv trafikmæssig lokalisering relativt tæt på de mange nye arbejdspladser og ved motorvejsafkørsler mod nord, mod vest og mod syd.

D. Vollerslev-Gørslev-Slimmingeområdet er ved begyndelsen af et markant, større generationsskifte: Antallet af unge i området (Slimminge er indeholdt i Gørslev sogn) er under stor vækst og har været det siden 2011 (50 % i perioden 2011-2017):

parallelt med at antallet af gamle over 70 stiger og uddør/flytter væk:

E. Antallet af 0-6-årige børn er p.t. godt det dobbelte af børnehusets kapacitet. Dette tal forventes at stige parallelt med den øgede tilflytning grundet de mange nye arbejdspladser i kommunen samt det ovenfor omtalte generationsskifte. Der mangler således ikke børn til børne-huset – slet ikke i fremtiden. Derimod kommer der nok til at mangle pladser, når/hvis huset får en særligt tiltrækkende profil.

Forslag til tiltag

1. Reaktivering og aktiv nyprofilering af Børnehuset som
• ”friluftsinstitution i det åbne land” med mange udendørsaktiviteter
• en institution med bredde og åbenhed overfor forskellighed
• en institution, der samtidig kan fungere som fødekæde til Ellebækskolen

2. Børnehuset skal forsynes med en reelt engageret ny ledelse med særlig interesse for at udvikle dets profil i samarbejde med lokalsamfundet og Ellebækskolen.

3. Børnehusets mulige værdier:
• Nærvær og ro omkring børnene
• Tætte relationer mellem børnene og de ansatte
• Tid til det enkelte barn
• Udvikling af livsduelighed gennem forskellighed og robusthed
• Medindflydelse på de daglige aktiviteter
• Samarbejde/ leg på tværs af årgange
• Tætte relationer til Ellebækskolen, lokalsamfundet, herunder spejderne, og dets beboere
• Brug af områdets grønne og åbne omgivelser med bål- eller anden mad ude
• Brug af skolens gymnastiksal, motorikrum, boldbane samt den store, nye legeplads.

4. Udvidelse af Ellebækskolens lokalekapacitet med istandsat lærerbolig og/eller ny tilbyg-ning. (Skolen har stor succes og søgning)

Sluttelig skal bemærkes, at det vil være nødvendigt at være tålmodig over for den fremtidige vækst i antallet af børn i Børnehuset. Den manglende promovering og de hidtil mange problematiserende og usikkerhedsskabende udsagn om børnehusets fremtid har allerede nu flyttet mange storesøstre og storebrødre væk fra lokalområdets Børnehus. Og det må forventes, at størstedelen af deres mindre søskende følger deres ældre søskende og således heller ikke vil blive meldt ind i Børnehuset.

Så tålmodigheden skal holde til, at nogle af de allerede tilflyttede unge uden børn samt nytilflyttere får børn – og at forvaltningen og de ansatte får formidlet et spændende, kreativt Børnehus i det åbne land med direkte kontakt til natur, skov, mark og et imødekommende lokalsamfund.

På vegne af Landsbyforeningen Gørslev og Omegns lokalråd
Leif Lørring

næstformand

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.