Læs om Landsbyforum i Køge Kommune

Landsbyforum i Køge Kommune

Landsbyforeningen er blandt initiativtagerne til Landsbyforum i Køge Kommune og deltager aktivt i Landsbyforums arbejde, bl.a. som medlem af Landsbyforums styregruppe. Landsbyforum er et talerør for landsbyerne i Køge kommune. Landsbyforum skal overordnet set fremme udviklingen i landdistrikterne og skabe en god dialog mellem landdistrikternes borgere og kommune. 

Om Landsbyforum i Køge Kommune

Alle landsbylaug og landsbyforeninger, der repræsenterer en af en af kommunens 33 landsbyer, er fødte medlemmer af Landsbyforum, forudsat at de tilkendegiver ønske herom. 

Landsbyforum søger bl.a.

  • at opnå maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores landsbyer og landdistrikter,
  • at skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
  • at bruge vores brede lokale berøringsflade til opsamling af ideer og nye tiltag
  • at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen i landsbyerne
  • at stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samarbejdet i vores landsbyer og landdistrikter
  • at henlede opmærksomheden på EU’s nærhedsprincip (art. 5), så beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt
2 årlige møder i Landsbyforum

Landsbyforum i Køge Kommune afholder to årlige dialogmøder, hvor alle medlemmer (borgere/politikere) kan deltage.

Landsbyforums første møde

Landsbyforums første møde blev afholdt den 21. juni 2017 på Køge Rådhus med stor tilslutning fra landsbyerne og byrådspolitikerne. Udover drøftelser af Landsbyforums mening og guidelines var dette første møde koncentreret om emnet hastighedsregulering af trafikken i landsbyerne – et problem, der med udviklingen er blevet gradvist mere aktuelt i kommunens landdistrikter. Dette tema blev indledt med en redegørelse for de nyligt gennemførte hastighedsreguleringer i Slimminge og Gørslev, og den blev brugt som illustration og model for en positiv dialog mellem politikere, embedsværk og en landsbyforening.

Landsbyforums styregruppe

Landsbyforums styregruppe består af mellem 5 og 10 repræsentanter fra landsbyerne i Køge Kommune, dog max. 1 person fra hver landsby.  Desuden indgår 3 repræsentanter fra byrådet udpeget blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. En repræsentant fra kommunens administration fungerer som sekretær/referent og har ikke stemmeret. Styregruppen planlægger landsbyforums aktiviteter og mødes ca. 3 gange årligt efter aftale.

Landsbypuljen

Køge Kommune har stillet en pulje oprindeligt på 1 mio. kr. til rådighed for landsbyernes ansøgninger om fx

  • forskønnelse af gadekær, fællesarealer, legepladser, forsamlingshuse og lignende
  • etablering af bålfaciliteter, legeplads, sportsfaciliteter m.v.
  • indkøb af fælles legeredskaber, kanoer, klatreudstyr, computere til net cafe m.v.
  • kulturelle/sociale arrangementer, fx foredrag, koncerter, teater, udstillinger

Landsbypuljens formål er at støtte projekter og aktiviteter, der kan fremme realiseringen af Køge Kommunes landdistriktspolitik – primært i kommunens 33 afgrænsede landsbyer.

Ved den første uddeling af midler i foråret 2017 blev der bl.a. bevilget 3.000 kr. til fuglekasser fra Byg1By der skulle opsættes på Ellebækskolen i Gørslev i et fælles undervisningsprojekt – den åbne skole i den nye skolelov – mellem vores områdes ulandsprojekt Byg1By (https://byg1by.dk/) og Ellebækskolen.


Frist for 2. ansøgningsrunde er den 11. september 2017.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.