Gørslev Børnehus – Landsbyforeningen er i dialog med Børneudvalget

Gørslev Børnehus - landsbyforeningen er i dialog med Børneudvalget

I forlængelse af den seneste uges skriverier på bl.a. Facebook og i Dagbladet, hvor der beklageligvis er italesat lukning af Gørslev Børnehus, har Landbyforeningen søndag d. 21 januar kontaktet Børneudvalget i Køge kommune for at bede udvalget om, at:

  • Øjeblikkeligt aflyse et varslet møde med forældregruppen
  • Bringe et offentligt dementi
  • Skabe ro for børn forældre og ansatte

Efterfølgende har Landbyforeningen d. 24. januar modtaget svar fra formanden fra børneudvalget, hvor sagen beklages.

Landbyforeningen har senest bedt om at møde med Børneudvalget, dette gerne inden deres kommende møde i Februar.

Yderligere informationer i sagens udvikling vil følge løbende.

Mvh. Lokalrådet

Landsbyforeningens brev til Børneudvalget dateret 21/1-2018 herunder:

Att: Børneudvalget for Køge Kommune.

Ang: Gørslev Børnehus.

Vi er i Lokalrådet for Landsbyforeningen for Gørslev og omegn til vores store overraskelse og frustration blevet bekendt med, at der er indkaldt til møde i morgen mandag den 22. januar om Børnehusets mulige lukning.

Mødet skal ifølge indkaldelsen blandt andet generere en detaljeret plan for, hvor børnene skal hen, når Børnehuset lukker. Der er i indkaldelsen også en direkte opfordring til, at forældrene i den mellemliggende periode bruger ”ventetiden” på at besøge de forskellige dagtilbud.

Vi har I weekendens løb kunne orientere os om sagen på Facebook. Alene det, at sagen bliver behandlet i den form, giver med al tydelighed alle et billede af tilfældig sagsbehandling med store konsekvenser for området til følge – uanset udfaldet.

Vi er ramt af stærk mistillid og skepsis overfor ledelse, drift og udvikling af Køge Kommune. Vi er forundrede over, hvordan forretningsgangene foregår i Køge Kommune. Alle politikere melder tilbage, at de ikke kende til sagen!

Spørgsmålet er: Hvordan kan I som udvalg og vi som landsby have tillid til ledelsen og forvaltningen med det billede, der tegner sig af, hvordan beslutninger bliver taget i Køge Kommune?

Vi har en klar forventning om

  1. at det indkaldte møde bliver aflyst
  2. at der bliver bragt et offentligt dementi
  3. at der bliver skabt ro for børn, forældre og ansatte

Vi er meget bekymrede for effekten af denne sag, da det er vores erfaring, at eftervirknin­gerne er langstrakte for såvel brugere og ansatte samt for hele lokalområdet.

Vi har tidligere haft tradition for at mødes med diverse udvalg om lokale anliggender, og vi forventer at blive inddraget i beslutningerne.

Med venlig hilsen,

Lokalrådet for Landsbyforeningen Gørslev og Omegn.

Vi vedlægger det brev, der er sendt til forældrene

Bilag: Køge Kommunes brev  sendt til forældre i Gørslev Børnehus dateret 18/1-2018 herunder:

Kære alle

Vi har nu igennem længere tid håbet og troet på, at vi kunne få flere børn ind i vores børnehus – dette er ikke lykkes.

Det betyder, at vi i løbet af foråret vil ende ud med at være max 13 børn.

Det betyder, at der på det kommende børneudvalgsmøde d. 7. februar vil være en sagsfremstilling med forslag om at lukke børnehuset.

Der skal selvfølgelig være en høring hos jer forældre, og vi håber på en endelig beslutning 27. februar på byrådsmødet.

Bliver beslutningen taget om at lukke ned, vil vi håbe, at det bliver pr. 1. april 2018, hvor nogle af vore børn går i SFO.

Vi starter allerede nu en proces, også selvom vi ikke kender det endelige resultat.

Det er nødvendigt for at sikre jer og børnene de bedste betingelser ved en eventuel lukning.

Det betyder, at vi vil afholde forældresamtaler 12. og 13. februar kl. 14-19 – Helen hænger opslag op snarest. Vi vil her tale om, hvilken placering I ønsker for jeres barn.

I uge 8 vil I kunne få besked på hvor jeres barn tilbydes plads hvis vi lukker.

Børnene vil kunne tilbydes plads i vores dagtilbud i både Bjæverskov og Vemmedrup efter ønske og plads.

Det kan være en god ide, at bruge ventetiden på at besøge de forskellige dagtilbud.

Områdeleder Linette vil være tilstede i børnehuset mandag d. 22. januar kl. 15.15-17.00.

På forældrekontaktudvalgsmødet dags dato har vi haft en grundig dialog om sagen, og udvalget står også til rådighed for spørgsmål og kommentarer.

På vegne af FKU og ledelsen

Anette Fahrenholz og Linette Andersen

Svar fra Børneudvalget i Køge Kommune sendt per e-mail den 24/1-2018 herunder:

Til Lokalrådet for Landsbyforeningen Gørslev og Omegn

Tak for jeres henvendelse. Jeg kan indledningsvis oplyse jer om, at situationen i Gørslev Børnehus ikke er en sag, som er behandlet politisk, og at der derfor ikke, er truffet en politisk beslutning om lukning af institutionen.

I forbindelse med jeres henvendelse har jeg været i kontakt med Børne- og Uddannelsesforvaltningen for at undersøge, hvad der er op og ned i denne sag.

Her har man oplyst mig følgende:

I 2018 vil der efter al sandsynlighed i gennemsnit være 13 børn i Gørslev Børnehus. Det giver ifølge forvaltningen nogle økonomiske udfordringer, idet det ikke –  på trods af det ekstra driftstilskud som institutionen modtager – er muligt, at bemande 53 åbningstimer pr. uge på en for børnene forsvarlig måde. Derfor er forvaltningen i gang med  at forberede en sag til Børneudvalgets møde den 7. februar 2018, som beskriver de forventede driftsmæssige udfordringer.

Forældrekontaktudvalget i Børnehuset drøftede den 18. januar situationen, og formand og områdeleder udsendte torsdag den 19. januar 2018 en skrivelse til de forældre, der har deres børn i Gørslev Børnehus. Det er den skrivelse, I henviser til. Man ønskede hermed at skabe mest mulig tryghed hos forældre og personale under den politiske proces. 

Skrivelsens indhold blev Børne og Uddannelsesforvaltningen bekendt den 19. januar, og det er forvaltningens opfattelse, at denne skrivelse foregriber den politiske proces, og dermed kan give anledning til misforståelser omkring sagens behandling.

For at rette op på dette udsendte den lokale ledelse derfor fredag den 19. januar en ny orienteringsskrivelse til forældrene i Børnehuset, hvori det præciseres, at der er tale om en politisk proces, som kører efter en nøje fastlagt sagsgang, og at en eventuel beslutning om lukning af Gørslev Børnehus skal tages på politisk niveau. Desuden fremgår det af brevet, at de datoer, som blev meldt ud med hensyn til eventuelt høring og forældreinddragelse, trækkes tilbage, fordi man nu afventer den politiske proces. 

Områdeleder var tilstede i Gørslev Børnehus mandag den 22. januar omkring det tidspunkt, hvor forældrene hentede deres børn, så de forældre, der havde behov for det, kunne få en forklaring på, hvordan processen vil foregå, og evt. misforståelser kunne udredes. 

Sagen bliver således forelagt på Børneudvalgets møde den 7. februar 2018, og først her vil Børneudvalget forholde sig til sagens substans, og den videre proces.

Det er selvfølgelig en rigtig uheldig måde sagen er håndteret på lokalt, men jeg håber mit svar har skabt klarhed omkring de forhold de spørgsmål, I har rejst.

Har I uddybende spørgsmål, er I velkomne til, at henvende jer igen. 

Venlig hilsen

Pernille Sylvest,

Formand for Børneudvalget. 

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.