Sidste nyt vedrørende eventuel lukning af Gørslev Børnehus

Sidste nyt vedrørende eventuel lukning af Gørslev Børnehus

(Se Landsbyforeningen Gørslev & Omegn’s høringssvar længere nede på siden).

Efter indstilling fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen har Børneudvalget i Køge Kommune besluttet, at sende i høring, at Gørslev Børnehus lukkes pr. 31. marts 2018 eller snarest derefter. Beslutningen blev taget på børneudvalgets møde d. 7/2-2018.

 Høring – Køge Kommunes hjemmeside

Sagen har fra Køge Kommunes side desværre været behandlet yderst kritisabel, da brugere og ansatte blev informeret om lukning og deres fremtidsmuligheder i andre institutioner længe forinden.

Landsbyforeningen gjorde, så snart sagen kom i offentligheden, Børneudvalget opmærksom på den kritisable håndtering af sagen og der er fra Børneudvalgets side efterfølgende blevet beklaget. Derudover bad Landsbyforeningen i samme henvendelse om et møde med Børneudvalget .

Lokalrådet, Børneudvalget og områdebestyrelsen fra Område Vest mødtes derefter d. 15/2.

På mødet blev fra der Landsbyforeningens sidefremført/efterspurgt:

 • Den kritisable håndtering
 • Visioner for landsbyer i Køge Kommune?
 • Økonomiske fordele ved stordrift og centralisering kontra mindre decentrale institutioner
  • ◦Køge Kommune ligger til information i den rigest tredjedel af landets kommuner, men budgettet til børne- og skoleområdet ligger markant lavere
 • Mulige årsager til manglende søgning
  • Kan manglende søgning skyldes promovering – eller mangel på samme- af Børnehuset?
  • Har Børnehuset behov for en anden profil?
 • Tal for det stigende børnetal i området

Børneudvalget lyttede og var forstående overfor vores synspunkter, men pointerede endnu engang, at intet er besluttet, men også, at der skal flere børn i institutionen, hvis Børnehuset skal bestå.

Spørgsmålet er så hvor ansvaret for at skaffe disse børn ligger? Landsbyforeningen og de lokale brugere er her villige til at hjælpe, men ansvaret og den endelige beslutning må helt klart ligge hos politikerne. Vil man området eller ej?

Under hele forløbet er sagen løbende blevet diskuteret på Landsbyforeningens facebookside, hvor det heldigvis viser sig, at mange har øjnene åbne for den perle vi har liggende bag Ellebækskolen.

Landsbyforeningen opfordrer derfor alle til at indsende høringsvar om lukningen senest d. 14. marts 2018 til buf@koege.dk

Gørslev Børnehus på udflugt ved et stort træ
Endnu en landlig udflugt med Gørslev Børnehus

Hermed fremsendes Landsbyforeningen Gørslev og Omegns svar på høring om lukning af Gørslev Børnehus.

Indledningsvis skal landsbyforeningens lokalråd udtrykke sin helhjertede og fulde tilslutning til den i 2016 af byrådet vedtagne vision for kommunens landdistrikter:

”Vi ønsker at skabe rammerne for et godt liv i landsbyerne gennem mangfoldighed, opfindsomhed og nytænkning. Vi vil skabe de bedste rammer for at bo, leve og drive erhverv i landdistrikterne efter lokalplaner og planlovens regler. Vi støtter op om at skabe udvikling i det enkelte lokalsamfund til gavn for hele kommunen.” (Køge Kommune: Landdistriktspolitik 2016)

Desværre forekommer det lokalrådet, at der er en vis ubalance mellem denne af byrådet udtrykte vision og den praksis, som vi har oplevet fra kommunens børneforvaltning og ledelse af Område Vest vedr. Gørslev Børnehus og dets fremtid.

Af notatet, der er vedlagt indstillingen om lukning af Børnehuset i Gørslev, fremgår det, at man har gennemført en række tiltag for at tiltrække børn, bl.a. at

 1.  man har lavet opslag på tanken i Slimminge
 2. haft møder med lokalrådet om synlighed
 3. ledelsen i børnehuset var med i processen om den nye hjemmeside goerselv-omegn.dk
 4. man fik en fane, som linker direkte til dagtilbuddets hjemmeside

Der er ingen tvivl om, at disse tiltag er ment som udsagn, der skal støtte, at man fra forvaltningens og ledelsens side har gjort, hvad man kunne for at promovere og sikre Børnehusets eksistens. Men at det trods disse forskellige tiltag ikke er lykkedes at tiltrække børn nok.

I lokalrådet finder vi disse udsagn dybt problematiske og grænsende til det uredelige.

Fakta er:
Ad 1. Tanken i Slimminge afviste opslag fra lokalsamfundet for flere års siden. Der har derfor ikke været opslag på tanken i årevis.

Ad 2. Børnehuset har i årevis ikke haft særskilte møder med lokalrådet. I det mindste husker ingen i lokalrådet at have deltaget i et sådant møde.

Ad 3 og 4. Det er muligt, at den person, der opbyggede landsbyforeningens første hjemmeside for ca. 5 år siden og som var forælder i børnehuset, har talt med børnehuset om at lave et link til dagtilbuddets hjemmeside. Afgørende er dog, at den tidligere hjemmeside relativt hurtigt blev statisk og lidet benyttet. Den blev for et par år siden lukket grundet vanskelige hackerangreb. Derudover har børnehuset på lokalrådets orienteringsmøde for alle de lokale foreninger om den nykonstruerede hjemmeside i efteråret 2017 sagt ja til at få et link. Det kan ses på https://goerslev-omegn.dk/foreninger-fritid/. Det er åbenbart dette ja, der tankevækkende nok i notatet beskrives som ”ledelsen i børnehuset var med i processen om den nye hjemmeside goerselv-omegn.dk”.

Fakta er altså, at der fra ledelses- og forvaltningsside er blevet gjort forbavsende lidt for at promovere, profilere og udvikle Børnehuset. Det eneste reelle tiltag var, at den oprindelige leder af børnehuset lagde ugentlige opslag ud på landsbyforeningens facebookside, men hun er der jo ikke mere.

Fakta er også, at forskellige rygter om Børnehuset og dets fremtid gennem længere tid har bredt sig lokalt i en sådan grad, at forældre er blevet bibragt fornemmelsen af en usikker fremtid for børnehu-set. Rygterne siges bl.a. at stamme fra samtaler med kommunen under søgning af børnehave- eller vuggestueplads.

Fakta er slutlig, at forældre, der er bibragt usikkerhed overfor børnehusets fremtid, naturligvis har valgt andre institutioner end Gørslev Børnehus.

Nedenstående forslag tager udgangspunkt i kommunens vision for landdistrikterne samt i forventningerne til kommunens og områdets udvikling inden for de næste år på kort og længere sigt.

I disse forudsætninger indgår følgende:

 1. Antallet af nye arbejdspladser i kommunen vil inden for den nærmeste fremtid vokse kraftigt. Alene Regionshospitalet og Trafikcentret vil indeholde tusinder af nye arbejdspladser.
 2. Det må forventes, at en vis del af disse mange nye ansatte ønsker at bosætte sig i landdistrikternes åbne rekreative landområder med frisk luft og nærhed til skov. Blot en lille del af disse vil medføre en rimelig vækst af unge i Vollerslev-Gørslev-Slimminge området.
 3. Vollerslev-Gørslev-Slimmingeområdet har en attraktiv trafikmæssig lokalisering relativt tæt på de mange nye arbejdspladser og ved motorvejsafkørsler mod nord, mod vest og mod syd.
 4. Vollerslev-Gørslev-Slimmingeområdet er ved begyndelsen af et markant, større generationsskifte: Antallet af unge i området (Slimminge er indeholdt i Gørslev sogn) er under stor vækst og har været det siden 2011 (50 % i perioden 2011-2017):

parallelt med at antallet af gamle over 70 stiger og uddør/flytter væk:

 • 5. Antallet af 0-6-årige børn er p.t. godt det dobbelte af børnehusets kapacitet. Dette tal forventes at stige parallelt med den øgede tilflytning grundet de mange nye arbejdspladser i kommunen samt det ovenfor omtalte generationsskifte. Der mangler således ikke børn til børnehuset – slet ikke i fremtiden. Derimod kommer der nok til at mangle pladser, når/hvis huset får en særligt tiltrækkende profil.

Forslag til tiltag

 1. Reaktivering og aktiv nyprofilering af Børnehuset som
  • ”friluftsinstitution i det åbne land” med mange udendørsaktiviteter
  • en institution med bredde og åbenhed overfor forskellighed
  • en institution, der samtidig kan fungere som fødekæde til Ellebækskolen
 2. Børnehuset skal forsynes med en reelt engageret ny ledelse med særlig interesse for at udvikle dets profil i samarbejde med lokalsamfundet og Ellebækskolen.
 3. Børnehusets mulige værdier:
  • Nærvær og ro omkring børnene
  • Tætte relationer mellem børnene og de ansatte
  • Tid til det enkelte barn
  • Udvikling af livsduelighed gennem forskellighed og robusthed
  • Medindflydelse på de daglige aktiviteter
  • Samarbejde/ leg på tværs af årgange
  • Tætte relationer til Ellebækskolen, lokalsamfundet, herunder spejderne, og dets beboere
  • Brug af områdets grønne og åbne omgivelser med bål- eller anden mad ude
  • Brug af skolens gymnastiksal, motorikrum, boldbane samt den store, nye legeplads.
 4. Udvidelse af Ellebækskolens lokalekapacitet med istandsat lærerbolig og/eller ny tilbygning. (Skolen har stor succes og søgning)

Sluttelig skal bemærkes, at det vil være nødvendigt at være tålmodig over for den fremtidige vækst i antallet af børn i Børnehuset. Den manglende promovering og de hidtil mange problematiserende og usikkerhedsskabende udsagn om børnehusets fremtid har allerede nu flyttet mange storesøstre og storebrødre væk fra lokalområdets Børnehus. Og det må forventes, at størstedelen af deres mindre søskende følger deres ældre søskende og således heller ikke vil blive meldt ind i Børnehuset.

Så tålmodigheden skal holde til, at nogle af de allerede tilflyttede unge uden børn samt nytilflyttere får børn – og at forvaltningen og de ansatte får formidlet et spændende, kreativt Børnehus i det åbne land med direkte kontakt til natur, skov, mark og et imødekommende lokalsamfund.

På vegne af Landsbyforeningen Gørslev og Omegns lokalråd
Leif Lørring

næstformand

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.